AJAR press
We, Now, Here, There, Together | Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau

We, Now, Here, There, Together | Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau


We, Now, Here, There, Together: A-festival 2016 essays | Chúng ta, lúc này, đây, đó, cùng nhau: những tiểu luận của A-festival 2016

Edited by Tammy Lai-Ming Ho, Kaitlin Rees & Nhã Thuyên 

First published by AJAR press

www.ajarpress.com

Cover & Book design: Trần Thu Ngân

© 2017 A-festival & authors & translators

Cover image © Trần Thu Ngân

Dimension: 12x20 cm. 272 page. English & Vietnamese. 

***

The collection of essays gathered from A-festival (Hanoi, 2016) explores different notions of the political in poetry. "Politics relating to how groups define themselves and form their identity against odds; gender politics, such as making certain female writers, previously underrepresented, more visible; language politics—which language to use? whose language? when is it allowed and disallowed? what are the consequences of using and misappropriating it?; politics that have to do with governments, regimes, histories and policies; and lastly, politics of the more personal kind manifested in everyday decisions, a form of politics that does not go away, that frightens one but at the same time also enriches one’s writing and sharpens one’s awareness of being alive." (From the foreword by Tammy Lai-Ming Ho)

(From the foreword by Tammy Lai-Ming Ho: Not Yet Born and Again: A Community

----

Tập tiểu luận này, những hoa trái từ A-festival 2016, khám phá những góc nhìn khác nhau về tính chính trị của thơ ca. "Trong tất cả những tiểu luận này, một câu chuyện nổi lên: tính chính trị. Tính chính trị liên quan tới việc các nhóm định nghĩa mình thế nào và sự tạo thành bản sắc kháng cự lại những bất cân bằng; tính chính trị giới tính, như những lưu tâm về việc các nhà văn nữ vốn bị lơ là nay hiện hữu hơn; tính chính trị ngôn ngữ—dùng ngôn ngữ nào? ngôn ngữ của ai? khi nào nó được thông qua và bị bác bỏ? đâu là hệ quả của việc sử dụng và lạm dụng nó?; tính chính trị trong đó ta phải xử lý quan hệ với các chính quyền, các thể chế, các lịch sử và các chính sách khác nhau; và cuối cùng, một kiểu tính chính trị cá nhân hơn biểu lộ trong những quyết định thường nhật, một mô thức chính trị không mất đi, vừa làm ta sợ hãi vừa làm giàu có thêm năng lượng viết lách và mài sắc ý thức nhân sinh của ta."

(Trích từ Lời mở, Chưa sinh thành và thêm lần nữa: Một cộng đồng của Tammy Lai-Ming Ho, Nhã Thuyên dịch.)

be in touch with us | va-chạm với chúng tôi:

https://afestivalblog.wordpress.com 

www.ajarpress.com


Table of Contents | Mục lục

Table of Contents


Foreword: Not Yet Born and Again: A Community - Tammy Lai-Ming Ho


We Now, Now Now: On Writing Political Poems - Tammy Lai-Ming Ho


Social Engagement in the Poetry of New Generation Burmese Poets - Maung Day


Tasks of the New Translator: East Asian Poetry in English Translation - James Shea

Dreadful Hope in a Tottering Center of Sky - Kaitlin Rees


The Possibilities and Limits of Play: Poetry and (Self) Publishing Practices in Vietnam Today - Nhã Thuyên


Creepy-Ass Cracker - Colin Cheney

Vietnamese Poetry: Community, Individuality, and the Personal - Thanh Phùng


Writing in Solitudes - Nur Soliman

After words: Heard Together  – a melted conversation between Nhã Thuyên and Kaitlin Rees

---------

Mục lục


Lời mở: Chưa sinh thành và thêm lần nữa: Một cộng đồng  -  Tammy Lai-Ming Ho
Chúng ta đây, lúc này đây: Bàn về việc viết thơ chính trị - Tammy Lai-Ming Ho
Can dự xã hội trong thơ của các nhà thơ Miến Điện thế hệ mới - Maung Day
Những nhiệm vụ của dịch giả mới: Việc dịch thơ Đông Á sang tiếng Anh - James Shea

Bồn chồn giữa chập chũng thái dương - Kaitlin Rees

Những khả thể và giới hạn của đùa chơi: thơ & thực hành (tự) xuất bản ở Việt Nam hôm nay - Nhã Thuyên
Tên da trắng gớm ghiếc - Colin Cheney

Thơ Việt Nam: Cộng đồng, Tính Cá thể, và Cá nhân - Thanh Phùng

Viết trong những cô độc - Nur Soliman

Lời khép: Cùng nghe - một trò chuyện hoà quyện của Kaitlin Rees và Nhã Thuyên

 10 USD