AJAR press
kinh khuya || late night sutras

kinh khuya || late night sutras


a book of poetry by T Duy Bình
mixed languages of English - Vietnamese
 
Ta Duy Binh was born in 1964 in Hanoi. He was trained as a mime and actor at the Youth Theater of Hanoi and went to Australia in 1988. In 1995, Binh founded Citymoon Theatre with the late Bruce Keller. In 2001, Binh completed a Masters of Creative Arts in Theater at Wollongong University. Binh then worked as director, co-director, writer and performer for many of Citymoon’s productions. Some of Binh’s plays have been published, including Conversations with Charlie (The University of Queensland), The Monkey Mother (in Three Plays by Asian Australians,  Playlab Press.) In 2005, Binh was awarded a Western Sydney Artists Fellowship by NSW Ministry for the Arts for his show Yellow Is Not Yellow. This show was also funded by the Australia Council for the Arts for further development and presented at Parramatta Riverside Theatres in 2010. Binh’s plays and poetry in Vietnamese have been published in Hop Luu magazine, and on the literary websites Tin Vand Da Màu. 
_______________________________________________________________________________________________________
 
sách thơ ca T Duy Bình
ngôn ng hn trn tiếng Anh -Tiếng Vit
 
T Duy Bình sinh năm 1964 ti Hà Ni. Hc kch câm ti Nhà Hát Tui Tr, sang Úc năm 1988 và sau đó Bình cùng Bruce Keller thành lp Đoàn kch Citymoon năm 1995. Anh tt nghip thc sĩ v sân khu ti trường đi hc Wollogong (năm 2001). Bình là đo din, đng đo din, din viên và tác gi cho nhiu v din ca Citymoon. Mt s v kch ca anh đã được xut bn nhưĐi thoi vi H Sác Lôi hc Queensland), Bà m Kh (Playlab Press). Bình tng được gii thưởng ca hi đng ngh thut tiu bang New South Wales dành cho nhng ngh sĩ xut sc thành ph Sydney đ khai trin v kch Màu vàng không phi màu vàng, v kch đã được biu din ti nhà hát Parramatta Riverside Theatre năm 2010. Kch và thơ tiếng Vit ca Bình đã được đăng trên tp chí Hp Lưu, và hai trang mng văn hc: Tin V Da Màu.
_________________________________________________________________
 
First published | Xut bn ln th nht bi AJAR press
Editors | Biên tp: Nhã Thuyên & Kaitlin Rees
Cover design: Đinh Trường Chinh & Nhã Thuyên
© 2015 AJAR press & T Duy Bình
Cover image & Illustrations © Đinh Trường Chinh
Book design: Trn Thu Ngân
 
·         softcover: 100 pages
·         Publisher: AJAR press (November, 2015) (www.ajarpress.com)
·         Language: Vietnamese, English
·         ISBN978-1516937240
·         Product Dimensions: 5x 0.25 x 8 inches
 _________________________________________________________
 
“Tôi có cm tưởng chưa có ai din t quá trình quê-hương-hóa cái gi là đt khách y mt cách sâu sc và đc đáo cho bng T Duy Bình trong “Đi, v - V, đi” đăng trên Tin V. Bài thơ rt thú v. Thú vịở ngôn ng: va tiếng Vit va tiếng Anh. Thú vịở phong cách: bên cnh nhng câu thơ đy màu sc tu t vang âm hưởng ca thơ truyn thng (Rơi xung nh..../ Chy v nơi không có em..../ Trng cơn mưa....) là nhng mu đi thoi hoc tin nhn đy tính khu ng được nht nhnh ngay trong đi sng hàng ngày. Nhưng thú v nht là ni dung: Đó không phi là chuyn đi v Vit Nam. Mà là nhng cách nói khác nhau liên quan đến chuyn v Vit Nam. Có th nói không phi hành đng mà chính ngôn ng mi là đ tài chính ca bài thơ. V phương din ý nghĩa, hu hết các câu đi thoi, dù bng tiếng Anh hay tiếng Vit, đu khá ging nhau. Vic lp đi lp li các câu nói y không có tác dng gì trong vic thông báo c. Dường như điu T Duy Bình mun là “ngm nghía” các kiu nói khác nhau, trong nhng ng cnh khác nhau, v cùng mt s kin. T vic “ngm nghía” y, anh phát hin ra mt điu: s biến đi ca ngôn ng, đc bit, quanh hai ch “đi” và “v”, qua đó, anh mi nhn thy anh có đến hai quê hương, điu mà dường như trước đó, anh không h đ ý."
 
- Nguyn Hưng Quc -
(Trích tNguyn Hưng Quc,‘Văn hc Vit Nam ti Úc: chính tr và thi pháp ca lưu vong, Văn Mi xut bn, USA’).
 
 
5 USD