AJAR press
Confusion of our skins || Sự rối loạn của lớp da

Confusion of our skins || Sự rối loạn của lớp da


a book of poetry by Michael Brennan
translated into Vietnamese by Lưu Diu Vân
 
Michael Brennan was born in Sydney in 1973 and currently lives in Tokyo. His books include The Imageless World (Salt, 2003), Unanimous Night (Salt, 2008) and Autoethnographic (Giramondo, 2012). His work has been translated and published in Japanese, Chinese, French, Spanish, and Italian, and appeared in various anthologies including The Penguin Anthology of Australian Poetry
 
Lưu Diu Vân, born December 1979, is a poet, literary translator, and co-editor of the bilingual literary Da Màu. She received her Master’s Degree from the University of Massachusetts in 2009. Her bilingual works and translations have been published and appeared in numerous print literary journals and online magazines. Her publications include a book of poetry 47 Minutes After 7 (Van Nghe Publisher, 2010), a co-authored flash fiction The Transparent Greenness of Grass (Tre Publishing House, 2012), and Poems of Lưu Diu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên (Vagabond Press, 2013). 
 
__________________________________________________________________________________
 
sách thơ ca Michael Brennan
Lưu Diu Vân chuyn ng
 
Michael Brennan sinh ti Sydney năm 1973và hin đang sng ti Tokyo. Tác phm đã xut bn gm có The Imageless World (nxb Salt, 2003), Unanimous Night (nxb Salt, 2008), và Autoethnographic (nxb Giramondo, 2012). Sáng tác ca anh đã được dch và xut bn qua nhiu ngôn ng như Nht, Hoa, Pháp, Tây Ban Nha, và Ý, và đã xut hin trong nhiu tuyn tp trong đó có The Penguin Anthology of Australian Poetry.    
 
 
Lưu Diu Vân, sinh tháng Mười Hai, năm 1979, là nhà thơ, dch gi, và biên tp viên tp chí văn chương Da Màu. Cô nhn bng thc sĩ t đi hc Massachusetts vào năm 2009. Các sáng tác song ng và dch phm ca cô đã được xut bn và đăng ti trong nhiu tp chí văn chương. Tác phm đã xut bn: 7 Gi 47 Phút, thơ, (nxb Văn Ngh, 2010), Màu C Xanh Trong Sut, truyn chp, đng tác gi, (nxb Tr, 2010), và tp thơ Anh ngPoems of Lưu Diu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên, đng tác gi, (nxb Vagabond Press, 2013).
 
__________________________________________________________________________________
 
Confusion of our skins | S ri lon ca lp da
Poetry by | Thơ ca Michael Brennan
Translation by | Bn dch ca Lưu Diu Vân
 
Fish Eyes 3 | Mt Cá 3
English versions first published as Autoethnographic in 2012 by | Bn tiếng Anh xut bn ln đu vi nhan đ Autoethnographic năm 2012 bi Giramondo Press  
Translation first published by | Bn dch xuất bản lần thứ nhất bởi AJAR pressww.ajarpress.com
Cover & Book design || Thiết kế sách: Trn Thu Ngân
 
© 2015 Michael Brennan & Lưu Diu Vân
Cover image © Nguyn Hưng Trinh. Cuc chiến bn ngã | The Ego’s battle, 120 cm x 120 cm. Oil on canvas, 2014.
Frontispiece image © Kay Orchison, 2012.
All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced without written permission. This bi-lingual edition is not for sale or distribution in Australia and limited to 100 copies.
 
softcover: 160 pages
Publisher: AJAR press (November, 2015) (www.ajarpress.com)
Language: Vietnamese, English
Product Dimensions: 5x 0.4 x 8 inches
 
ISBN 978-1-5175-9703-0
 ___________________________________
 
From the translator…| T dch gi
 
 On every expedition, language lugs around the embosses of its creator’s attempts at interrogating his dreams, negotiating with his refusal to conform his skin to the confusions of this discombobulated world, and making peace with himself, all through his verbal time-travel machine powered by creative phraseology. This heavily engraved “guy Brennan,” a lover of paramnesia, communicates in a universally-interlocked dialect that can grip everyone, from biblical figures to mythological creatures, to apes & eels, to hopeless dreamers, biochemist & clowns, to drug enthusiasts & conned intellectuals. He travels with ease and frequently between past, present and future, speaking the very same dialect with his phantasmagorias, congregating beliefs, questioning philosophies, while collecting precious seconds along the way. Sometimes, he takes his translators along - one of which happens to be seriously stricken with wanderlust - on impromptu sensory voyages. As she travels his paths, through man-built stairways leading up to the sky, wooden door frames extending beyond the coastline, through roughly-cut pages containing youth, she realizes he most definitely needs no interpretations. Though often unsure where she’ll end up, she is enchanted by his exploring destinations and unexpected break stops, ready and eager to shift through the perplexities with him. And with confusions on her skin for courage, she boldly charts her multi-linguistic course towards becoming more human.  
 
---------------------------------
 
Trong mi hành trình, ngôn ng quy nng hành trang là nhng vết hn t n lc ca người sáng to lúc tra vn nhng chiêm bao, thương lượng vi s khước t thích ng lp da ca tác gi vi nhng hn mang ca thế gii này, và hòa gii vi chính mình, tt c qua b máy ngôn ng du hành thi gian, được khi đng bng ngôn t đy sáng to. "Anh chàng Brennan," k được khc ha đm nét, k yêu mê chng ký c o giác, giao tiếp bng mt th th ng ph quát đan chéo cun hút s chú ý ca mi người, t nhng nhân vt kinh thánh qua nhng sinh vt huyn thoi, đến loài kh và by lươn, nhà sinh hóa hc, lũ h và bn mng mơ vô vng và đám trí thc b đánh la. Anh chàng du hành thnh thơi và thường xuyên gia quá kh, hin ti và tương lai, nói cùng th ng vi nhng hình hài o m, tp hp nhng nim tin, tra vn triết lý, trong lúc gom góp nhng thoáng giây quý báu sut l trình. Đôi khi, anh chàng dt đám thông dch đi chung, và mt trong nhng k din dch y li là người mc phi bnh vin du trm trng, thích thú nhng rong rui l kỳ. Nhng lúc lang thang trên l trình ca anh chàng, qua nhng bc thang nhân to dn lên tn bu tri, đến nhng khung ca g vươn xa ti min duyên hi, qua nhng trang giy ct sn sùi đang cha chp tui tr, cô nhn ra rng anh chàng tuyt nhiên không cn bt c s din dch nào. Cho dù thường không biết chc s đến nơi nào, cô vn hân hoan đón ch nhng nơi chn đy mo him cùng nhng đim dng chân bt ng ca anh chàng, sn sàng và nng nhit lun lách qua nhng ni băn khoăn cùng anh. Và vi nhng hn lon trên làn da cô đ tiếp thêm ngh lc, cô gan d phác ha l trình đa ngôn ng ca mình v phía đm sc màu nhân loi.
 
Lưu Diu Vân
 ________________________
 
 Read Michael Brennan on AJAR | Đc Michael Brennan trên AJAR
 
10 USD
This product is out of stock