AJAR press
BREED ME:  a sentence     without a subject || PHỐI GIỐNG TÔI: một câu 	không chủ đề

BREED ME: a sentence without a subject || PHỐI GIỐNG TÔI: một câu không chủ đề


a bilingual book of poetry by B.B.P. Hosmillo, translation by Nhã Thuyên and Hải Yến 
sách thơ song ngữ của B.B.P. Hosmillo, bản dịch của Nhã Thuyên và Hải Yến

Cover art || Tranh bìa: Nguyễn Ban Ga 
Cover & Book design || Thiết kế bìa & sách: Trần Thu Ngân
Fish Eyes || Mắt Cá 2016, AJARpress


Here, a body is never a body without stark words,

                 the musical perversity of wounds. This is not some theater.

Ở đây, một cơ thể không bao giờ là một cơ thể nếu thiếu những từ trần trụi,

                 sự ngoan cố đầy tính nhạc của những vết thương. Đây không phải rạp hát.


B.B.P. Hosmillo
is the founding co-editor of Queer Southeast Asia: A Literary Journal to be launched late in 2016. Anthologized in Under the Storm: An Anthology of Philippine Contemporary Poetry  (2011) and Bettering American Poetry (2016), he is the author of two forthcoming books, The Essential Ruin and Breed Me: a sentence without a subject; the latter of which is translated into Vietnamese and published by Hanoi-based press AJAR. His poetry has appeared or is forthcoming in minor literature[s], SAND: Berlin’s English Literary Journal, Palaver Journal, Quarterly Literary Review Singapore*, and The Margins (Asian American Writers’ Workshop), among others. He is guest poetry editor at Cha: An Asian Literary Journal, a Hong Kong-based literary publication co-founded by Tammy Ho Lai-Ming and Jeff Zroback.

B.B.P. Hosmillo
là đồng biên tập viên sáng lập của Queer Đông Nam Á: Một tạp chí văn học sẽ trình diện vào cuối năm 2016. Có mặt trong tuyển tập Dưới bão tố: Một hợp tuyển thơ Philippine đương đại (2011) Làm giàu hơn Thơ Mỹ (2016), anh là tác giả của 2 cuốn sách sắp xuất bản, Phế tích bản thể Phối giống tôi: một câu không chủ đề; cuốn thứ hai được dịch sang tiếng Việt và xuất bản bởi AJAR press tại Hà Nội. Thơ của anh từng có mặt hoặc sắp xuất hiện trong [các] văn chương thiểu số, CÁT: Tạp chí văn học tiếng Anh của Berlin, Tạp chí Palaver, Tạp chí xuất bản theo quý Phê bình văn chương Singapore*, Lề (Xưởng thở của Nhà văn Mỹ gốc Á), cùng nhiều ấn phẩm khác. Anh là biên tập viên khách mời mảng thơ trong Cha: Một Tạp chí Văn học Châu Á, một xuất bản phẩm văn học ở Hong Kong đồng sáng lập bởi Tammy Ho Lai-Ming và Jeff Zroback.
10 USD