AJAR press
ABRACADABRA

ABRACADABRA


A multiple language collection of poetry and biographies who travelled from near and far to gather toget(here) in Hanoi during the last days of August 2016 for a-festival’s inaugural meeting. The authors who appear here, simultaneously sharing one transitory space while perpetually existing in a book, are those who push themselves in their individual lives and in communities, which seem to be always beyond and further outside, with works, poems, translations. The encounter is that which creates a more possible community along one’s path. 

***

Một tuyển tập thơ và các bài thơ tiểu sử đa ngữ đã du hành từ đâu kia để gặp nhau (đây) tại Hà Nội trong những ngày cuối cùng của tháng Tám năm 2016 cho cuộc gặp đầu tiên của a-festival. Các tác giả ở đây, chia sẻ một không gian thoáng chốc và đồng thời tồn tại lâu dài của một cuốn sách, đều là những người nỗ lực thúc đẩy đời sống cá nhân và trong cộng đồng, dường như luôn xa hơn và rộng rãi hơn, với những tác phẩm, những bài thơ, những bản dịch. Sự gặp gỡ làm nên một cộng đồng khả thể hơn trên con đường của riêng mỗi người. 

10 USD